بی خبران
19 دی 1388 2:50 قֽظֽ

قومی متفکرند اندر ره دین / قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آن که بانگ آید روزی / کای بیخبران راه نه آنست و نه این