لحظه تحویل سال ۱۳۸۹ شمسی
28 دی 1388 2:26 قֽظֽ

لحظه تحویل سال ۱۳۸۹ شمسی برابر است با ۲۱ و ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه شنبه روز ۲۹ اسفندماه.

تکمیلی:
سالی که نکوست از بهارش پیداست. در بعضی از تقویهایی که چاپ شده است ساعت سال تحویل ۱۳۸۹ شمسی را ساعت ۲۰ و ۵۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه ۲۹ اسفندماه ذکر کرده اند!