واقعیات مکشوف از خوشه بندی پرداخت یارانه نقدی
6 بهمن 1388 2:52 قֽظֽ

مدد رییس مرکز آمار کشور چندی پیش اعلام کرد که خانوارهای ایرانی از نظر مالی به سه خوشه تقسیم بندی شده اند. طی این تقسیم بندی حداقل در ابتدای کار دو خوشه یک و دو شامل اختصاص یارانه نقدی خواهند بود و خوشه سوم بی نصیب خواهد ماند.
باتوجه به خوشه بندی صورت گرفته، خانواری که حداقل درآمد سرانه برای هرنفر از اعضای آن خانواده کمتر از حدود ۱۳۰هزار تومان است در یکی از دوخوشه یک و دو قرار می گیرند. به عبارتی اگر یک خانواده دو نفره کمتر از ۲۶۰هزار تومان و یک خانواده ۵نفره کمتر از ۶۵۰هزار تومان درآمد دارد در یکی از دوخوشه یک و دو قرار می گیرد که یارانه نقدی به آنها تعلق خواهد گرفت.
ار طرفی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده که ۱۰میلیون کارت برای پرداخت یارانه نقدی به ۱۰میلیون خانواده به چاپ رسیده است که به قرار دیگر باید گفت حدود ۴۰میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی درنظر گرفته شده اند.
ازآنجاییکه فقط قرار است حداقل در ابتدای کار به خانوارهای قرارگرفته در خوشه یک و دو یارانه نقدی تعلق گیرد پس می توان نتیجه گرفت حدود ۴۰میلیون نفر در یکی از این دوخوشه قرار دارند.
اگر جمعیت کشور را براساس آخرین ارزیابی ۷۰میلیون نفر درنظر بگیریم اینکه فقط ۴۰میلیون نفر یعنی چیزی حدود ۶۰درصد از جمعیت کشور واجد شرایط دریافت یارانه نقدی قرار هستند و ۴۰درصد دیگر جمعیت کشور از آن بی نصیب می مانند، شاید در وهله دوم از اهمیت باشد.
حساسیت موضوع وقتی است که با دقیق تر شدن متوجه شویم در کشورمان حدود ۴۰میلیون نفر در خانوارهایی هستند که حداکثر درآمد سرانه آنها ماهیانه برای هر نفر ۱۳۰هزار تومان است. یعنی ۴۰میلیون نفر در خانوارهایی زندگی می کنند که از خط فقر شدید ۸۵۰هزارتومانی برای یک خانواده ۵نفره (و یا درآمد سرانه ۱۷۰هزارتومانی برای هریک از اعضای خانواده) اعلام شده پایین تر هستند! و این قابل تعمل است.
به عبارتی دیگر حدود ۶۰درصد مردم کشور زیر خط فقر زیست می کنند.