دماغ
9 بهمن 1388 2:51 قֽظֽ

دماغ و دماغ هر دو دومعنی متفاوت دارند.
دماغ یعنی بینی.
دماغ هم یعنی قوه تعقل.
تفاوتی وجود ندارد فقط برای عدم تقطع اولی را با دال فتحه دار می خوانند و دیگری را با دال کسره دار.