بهترین عکس های رویترز در سال ۲۰۱۸
6 دی 1397 2:37 بֽظֽ
در فاصله یکی دو روز با سال نو مسیحی، رویترز بهترین عکس های خودشو در سال ۲۰۱۸ دسته بندی کرده که این چندتای زیر به نظر باحال اومد.

971005-1.jpg

971005-2.jpg

971005-3.jpg

971005-4.jpg