دوشنبه ظهر
11 دی 1397 2:58 قֽظֽ
دوشنبه ظهر درست بعد از حضور رییس جمهوری در وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو راهی پژوهشگاه فضایی شد تا با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات بازدیدی از دستاوردهای صنعت فضایی متخصصان داخلی داشته باشد.
اما قبل از حضور وی در اتاق تمییز ساخت ماهواره های بومی که نیاز به پوشیدن روپوش سفید و رد شدن از اتاق باد داشت، ارایه جالبی در مورد یکی از سامانه های پایش ماهواره ای در مورد پایش سطح زیر کشت کشاورزی را شاهد بودم.
در واقع با تحلیل عکس های ماهواره ای مشخص شد که در استان فارس که به شدت از کم آبی و خشکشالی رنج می برد، ۲۵ هزار هکتار تحت کشت برنج دارد که دو برابر آب سد کرج به آن اختصاص یافته است.
چیزی که اردکانیان از طرح تغییر الگو کشت محصول در کشور گفت و از برنامه دولت برای استان فارس خبر داد تا ظرف سه سال نسبت به تغییر کشت برنج اقدام شود.

برای دیدن فیلمی از این ارایه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

971010-3.jpg

نوع مطلب: