یه سایت فنهنگی
19 دی 1397 1:56 قֽظֽ
امشب خیلی اتفاقی فهمیدم سردبیر یکی از سایت های حوزه تکنولوژی که من در گذشته می خوندم ظاهرا مشکلاتی و ابهاماتی پشتش بوده. یه سایت کاملا فنی اما با اهداف پنهانی فرهنگی!
البته اتفاقی که در مورد سردبیر این سایت افتاد را ظاهرا در همان سال ها با شدت و حدت زیادی رسانه ای شد و همه از آن باخبر شده بودند. در حالیکه من امشب خیلی اتفاقی درحالیکه از کنار تلویزیون می گذشتم، متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده است.
این سایت سال هاست که از دور خارج شده و حتی دامینش اکسپایر شده،