آشنایی با همدم این روزهایم
30 دی 1397 0:42 قֽظֽ
تقریبا سه هفته ای می شود که کمردرد لعنتی گریبانگرم را گرفته. گاهی آرام می گیرد، گاهی فراموش می شود اما اغلب اوقات وجود دارد و لمسش می کنم. موقع رانندگی، پشت میزکار و موقع بلندشدن از زمین یا صندلی. خلاصه هر موقع که نیاز به حرکت است، کمردرد لعنتی خودی نشانم می دهد.
گذشته از عوارض سن و اضافه وزن، می گویند که شاید عصبی است، عده ای دیگر می گویند از سرماست و دسته ای آخر ندا می دهند که قطعا از سردی یا گرمی مزاج است.
اگرچه سعی می کنم که با بی تفاوتی از کنار این همدم جدیدم بگذرم و حتی زیرچشمی هم نگاهش نکنم اما می دانم که همینطور که جلو می روم، همدم های اینچنینی دیگری خواهم یافت که درد و رنجشان کمتر از کمردرد قطعا نیست.