۵۸۰۰ سیمکارت سوخت
4 بهمن 1397 3:03 قֽظֽ
اگرچه پیامک های تبلیغاتی یا همان پیامک های مزاحم که این روزها امان خیلی ها را برده من را اذیت نمی کند اما در همین چند روزی که بحث آن دوباره به راه افتاده است، متوجه شدم که امان خیلی ها را بریده و طاقت شان را طاق کرده است.
با اینحال چهارشنبه، آذری جهرمی در پایان جلسه هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران از پایان جلسات کارشناسی برای مقابله با پیامک های انبوه و مزاحم تبلیغاتی خبر داد و اعمال سقفی برای تعداد پیامک های ارسالی را نخستین اقدام در این جهت دانست.
همچنین به گفته آذری جهرمی سامانه که از قبل برای رصد پیامک های انبوه ساخته شده بود، یکشنبه به روبرسانی شد و در مدار قرار گرفت و در همان بدو فعالیت با شناسایی ۵۸۰۰ سرشماره که در حال ارسال پیامک های انبوه بودند، در حرکتی برق آسا همه را مسدود کرد.
وزیر ارتباطات همچنین مرحله ای که در حال اجراست را شناسایی دفاتر خدماتی دانست که اقدام به صدور این سیمکارت ها کرده اند. وزیر جوان وعده داد که مجوز همه این دفاتر ظرف امروز و فردا باطل و لغو می شود.