پروژه فراغت بال
5 بهمن 1397 2:07 بֽظֽ
در فیلمی دیده بودم که مدیرعامل شرکت بزرگی به زور از کارکنان شرکتش می خواست که به مرخصی بروند و بیشتر زمان در کنار خانواده خود باشند، اما امروز متوجه میشم که حضور مداوم در محل کار در درازمدت باعث اعتیاد به کار می شود. این اعتیاد نیز همچون دیگر انواع اعتیاد برای شرکت و خود شخص مضر است چون ضمن کاهش کارایی شخص، بهره وری و خروجی شرکت نیز پایین می آید.
این روزها که دست روزگار چرخیده و فراغت بال بیشتری دارم، روی پروژه ای که از قبل ها در فکرش بودم درحال کار کردن هستم. فعلن همینقدر که این پروژه راه اندازی شده و مشغول رفع عیب و ایرادهای آن هستم.