آمارهای متفاوت
23 بهمن 1397 0:16 قֽظֽ
امروز در دو زمان متفاوت از طریق سامانه سنجش سرعت و کیفیت شرکت مخابرات ایران که در اینجا می توانید به آن دسترسی داشته باشید، نتایج زیر بدست آمد که قابل توجه است.
زمان و جزییات آن در تصویر پیداست.
البته امروز روز عجیبی هم بود. از صبح تا به الان اینجا و اینجا درست کار نمی کنند.

971122-24.jpg