مانیفست «محتوای دیجیتال»
23 بهمن 1397 1:18 قֽظֽ
پرده اول) در تحول دیجیتال یکی از موضوعات مهم تولید محتوای دیجیتال هستش که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع در عصر انقلاب چهارم صنعتی، تولیدکنندگان محتوا و طراحی کنندگان محتوا باید این توانایی را داشته باشند تا براساس نوع مدیا، مخاطب و اهدافی که بدنبالش هستند، محتوای تولید کنند و پرواضح است که در تحول دیجیتال، محتوای تولیدشده نیز باید دیجیتال باشد.

پرده دوم) این روزها بنابه دلایلی علت درماندگی و عقب عقب رفتن روزنامه های چاپی را درک می کنم.
در واقع حکمفرمایی یک جهان بینی بشدت سنتی باعث شده تا روزنامه های ما از ایده های نو و ابتکاری، خلاقیت و انرژی تهی باشند. هنوز در روزنامه های ما فکر می کنند که اگر تیمی، با آرایش دفاعی به زمین رفت برای نباختن است و اگر ترکیب تهاجمی چیده شد، برنامه ریزی برای بردن انجام شده. هنوز برایشان قابل درک نیست که ممکن است ترکیب تدافعی چیده شده باشد اما هدف بردن باشد و کسب سه امتیاز.
هنوز برای آنها قابل درک نیست که اگر باکسی نامش خبر ویژه است، پس جایگاه آن نیز باید ویژه باشد و نه در انتهای صفحه.
در جهان بینی سنتی که دارند هنوز متوجه نیستند که کسی که ریش دارد الزاما مذهبی نیست و کسی که ریشش را می تراشد الزاما غیرمذهبی نخواهد بود.
آنها در همه اتفاقات گزینه های غالبی دارند که از قبل به آنها ارزش بخشیده اند. اجازه هیچ تغییری به آن ها نمی دهند و الزام برای استفاده از آنها با قدرت زیادی بر شانه های اهالی روزنامه های امروزی سنگینی می کند.

پرده سوم) در این دوران که وارد تحول دیجیتال شده ایم، بدون شک محتوای طراحی و تولید شده باید با هدف، بدون تفکرات غالبی قبلی و با بهره از خلاقیت و نوآوری های روز باشد. بدون شک این استانداردها در برای ایجاد محتوای دیجیتال بدست نخواهد آمد جز آموزش تولیدکنندگان محتوا که ضروریست. پس مطمئن باشید مخالفت با آموزش مختص دوران سنتی قبلیست و در فضای جدید آموزش از الزامات خواهد بود.