۱۷ مهر ۱۳۷۹
19 مهر 1398 3:16 بֽظֽ
نوزده سال شوخی نیست. باور می کنی که امسال نوزدهمین سالی است که در این صفحه می نویسم. چیزی که از همان روز اول «روزگاری که سپری می شود» نام گرفت. همان روزی که از آموزشی به خانه آمده بودم و سعی می کردم که تا صبح بیدار بمانم و هرآنچه که در یک هفته گذشته از دست داده ام را بخوانم.
دو روز پیش بود که این صفحه ۱۹ ساله شد و به همین مناسبت خوشحالم.