مه 2005

مبهوت پاهای پشمالوی مگسی شده بودم که روی مدادم نشسته بود و انگار داشت نشخوار ظهرانه اش رو می کرد. داشتم فکر می کردم که ژیلت و اپی لیدی هم کار ساز پاهای پشمالوش نیست و تو همین وادیه ها بودم که با صدای بلندگو سالن به خودم اومدم:
مسافران گرامی به فرودگاه مهرآباد خوش آمدید.

May 14, 2005 | شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ ساعت ۰۳:۳۸