ژوئیه 2006

دیشب نصفه شبی با عیال داشتیم از سر پالیزی رد می شدیم که مغازه های آب میوه فروشی بدجوری چشمک می زد. واستادیم و جای همگی خالی آب زرشک مخصوص که هوس کرده بودیم ، نوش جان کردیم. اما زرشکش انگاری بدجوری زرشک بود. همینطوری که داشت از گلو پایین می رفت می سوزوند و می رفت پایین!
خلاصه که تا صبح سوزشش ادامه داشت. دقیقا مثل این بود که یه لیوان اسید خورده باشی....
یه لیوان اسید یا یه اسید لیوان !

July 25, 2006 | سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۶:۴۹ | 2 Comments | 2 Comments

فقط آرژانتین شاخ شده بود و دورخیز کرده بود واسه قهرمانی که اینم شاخش شکست.
عشق است الیور کان و حس ناسیونالیستیش. واقعا این برنامه ریزی و عدم هیجان زدگی و نظم آلمانیا تحسین برانگیزه.
به امید قهرمانی . . .
نکمیلی:
حیف شد که آلمان نتونستم بره فینال. ایشااله کوفت ایتالیا بشه!
تکمیلی تر:
راستشو بخواین کسی که آلمان رو ببره ، مستحق قهرمانی هم هست.

July 1, 2006 | شنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۵ ساعت ۰۰:۲۷ | 1 Comment | 1 Comment