اوریل 2008

نمی دونم قسمت چه طوریه که امسال از همه لحاظ برام سال نوآوریه. ایشاالا شکوفایی هم برام داشته باشه.

April 21, 2008 | دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۴۸

«علی در دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخاست:
اصحاب جمل که خود آنان را ناکثین نامید و اصحاب صفین که آنها را قاسطین خواند و اصحاب نهروان یعنی خوارج که خود آنها را مارقین‏ می‏خواند.
- ناکثین از لحاظ روحیه پول پرستان بودند ، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض‏. سخنان او درباره عدل و مساوات بیشتر متوجه این جمعیت است .
- اما روح قاسطین روح سیاست و تقلب و نفاق بود . آنها می‏کوشیدند تا زمام حکومت را در دست گیرند و بنیان حکومت و زمامداری علی را درهم فرو ریزند .
- دسته سوم که مارقین هستند روحشان روح عصبیتهای ناروا و خشکه مقدسیها و جهالتهای خطرناک بود.
علی نسبت به همه اینها دافعه‏ای نیرومند و حالتی‏ آشتی ناپذیر داشت.»

به نقل از دافعه و جاذبه علی نوشته مرتضی مطهری

April 1, 2008 | سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۷ ساعت ۰۳:۵۴