ژوئیه 2009

قبح در فرهنگ ایرانی معنی خاصی دارد. کلمه ای که گاه بیشتر از معنی خاصش اهمیت پیدا می کند. این اهمیت گاهی تا آنجاست که معنی مصطلح آن، بر معنی دستور زبانی اش می چربد. حتی گاهی نیز دیده شده به دلیل همین قبح قوانین متعددی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی کنار گذاشته شده تا قبح موضوع ریخته نشود.
قبح گاهی می ریزد، گاهی قبح وجود دارد و گاهی هم قبح دیده نمی شود. اما ریختن قبح، اصلی است که در فرهنگ ایرانی اهمیت فراوان دارد. ریختن قبح گاهی باعث ریختن ترس می شود. گاهی باعث ریختن حیا می شود و گاهی هم باعث ریختن قانون میشود. قبح قبح دارد.

July 30, 2009 | پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۴۱

امروز یه مطلب خوندم راجع به قرقیسیا بس خوفناک. اینقدر ترسناک بود که فکر کردم تو دعاهام باید تجدیدنظر کنم.
قرقیسیا اسم یه شهریه در سوریه و بسیار زیبا و پر از جاهای باستانی. اما...

July 14, 2009 | سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۴۵