دسامبر 2011
قابل توجه پرسپولیسی ها:
استقلال ۳ - پرپسپولیس ۰
December 11, 2011 | یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۳

روز ۹ آذر سال ۹۰ ساعت ۹ و ۹ دقیقه و ۹ ثانیه رو از دست دادم. حیف
میشد ۹.۹.۹۰ ساعت ۹:۹:۹
December 4, 2011 | یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۲۶