ژانویه 2012
90tv[1].jpg

در برنامه گذشته نود در هنگام مصاحبه با آقای احمد گزی از مسوولان باشگاه شاهین بوشهر چند غلط نگارشی در هنگام زیرنویس سمت ایشان دیده می شد.
نخست) از آنجاکه ما در میان حروف الفبای فارسی چیزی به نام حمزه نداریم لذا کلمه «هیئت» اشتباه است که درست آن می شود «هیات». البته کلمه «رییس» قبل از کلمه هیات با استفاده از دو «ی» درست نوشته شده است.
دوم) همچنین ازآنجاییکه ترکیب «ین» ترکیب جمع مونث در عربی است لذا برای جمع بستن کلمه «موسس» باید از ترکیب «ان» یا «ها» استفاده شود که چون کلمه «موسس» به جاندار اشاره دارد لذا برای جمع بستن آن باید به صورت «موسسان» نوشته شود.
January 22, 2012 | یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰۷