نام های ماندگار در ذهن - یک
2 بهمن 1393 2:52 قֽظֽ
اون موقع ها که تازه وبلاگ نوشتن رو شروع کرده بودم، ملاقات هایی پر انرژی با چندین نفر از افراد شهیر و متخصصی داشتم که تا سال های سال در ذهنم باقی خواهند ماند.
کسانیکه اون سال ها برج و بارویی داشتند و نام و آوازه ای پیدا کرده بودند که به ذهنم رسید در چهاردهمین سال وبلاگ نویسی ام، خورده خورده به آنها اشاره کنم و یادی کرده باشم از آن نیک نامان.

حمید باباوند، یکی از اون شخصیت هایی است که بعد از تماس با من، برای دیدنش به دفتر هفته نامه «کتاب هفته» که اون روزا تو خیابون قائم مقام بود رفتم. کسی که همون موقع ها تو حوزه روزنامه نگاری اسم و نامی پیدا کرده بود و برایم هم صحبتی با وی فرصتی بود طلایی.
با ذوق و شوق و اشتیاق فراوان به دیدنش شتافتم و بعد از هم صحبتی با وی کیلوها کیلو انرژی گرفتم تا سال های سال نامش به ذهنم مانده باشد.

البته سال ها بعد فرصتی شد تا دوباره حمید خان باباوند را در ساختمان سابق همشهری مجلات واقع در زیر پل کریمخان ملاقات کنم که البته اینبار گذشت زمان باعث شد که در مواجه نخست، نه من او را به جا آورم و نه او مرا بخاطر آورد.

اما باباوند از آن نیک نامان در ذهنم است که از وبلاگنویسی برایم ماندگار مانده.