شرافت
26 بهمن 1393 2:00 قֽظֽ
تا مدتها ایمان آورده بودم که «شرافت» حداقل در یکی از مجموعه های بزرگ اجرایی و مدیریتی کشور به صورت یک اصل پذیرفته شده است. اصلی که از اخلاق سرمنشا گرفته و پایه های آن بر نور ایمان به خدا استوار شده است.

اما این روزها با وضوح دریافتم که اگرچه «شرافت» به عنوان یکی از راهبردهای اساسی و مانیفست یک مجموعه پایه ریزی و پذیرفته شده است و به آن عمل می شود اما گاه امکان دارد که با درگذشت موسس و پدر یک مجموعه، راهبردهای اساسی که دیگر اصول از آن سرمنشا گرفته است نیز متحول شود.

با این وجود، اصلی است که از سالار و سرور شهدای جهان به یادگار در ذهن دارم و سعی می کنم تا در عمل نیز به آن پایبند باشم این نکته است: «اگر دین نداری لااقل آزاده باش».

در لغت معنی دهخدا «شرافت» به نجابت و اصالت و بزرگواری و بلندقدری و بزرگ مرتبگی معنی شده است.

درواقع دروغ و دروغگویی نخستین شیوه و حرکت برای وارد کردن لکه بر اصل «شرافت» است.