اوریل 2019
حکایت این روزهای برخورد با عادل فردوسی پور و تعطیلی برنامه چندین ساله نود، همان حکایت سیل گلستان، لرستان و خوزستان است. ظرف مدت کوتاهی، خراب شد آنچه طی سالیان سال ساخته شده بود و ماوایی برای مردم محسوب می شد.
اگرچه عامل هر دو جهل است، اما در اولی بغض، تکبر و خود درست پنداری و در دومی طرد تخصص، فساد و نبود تدبیر پررنگ تر بود.
گاه حتی یک نادان، می کشد امید جامعه و ملتی را.
April 8, 2019 | دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۴