بدون اینکه به کیبورد خود دست بزنید با این دکمه می توانید فارسی و انگلیسی بنویسید :